Indus Health Plus Logo
  • BINIT Hospital, Solapur

    111, Modikhana, Near Saat Raasta, Solapur - 413 001

    Ashwini Sahakari Rugnalaya, Solapur

    Uttar Sadar Bazaar, Saat Raasta, Solapur- 413 003

© 2018 - 2019 Indus Health Plus (P) Ltd.
payment options - visa, master card, maestro,Net Banking,Paypal, EMI