Indus Health Plus Logo
  • BINIT Hospital, Solapur

    111, Modikhana, Near Saat Raasta, Solapur - 413 001

    Ashwini Sahakari Rugnalaya, Solapur

    Uttar Sadar Bazaar, Saat Raasta, Solapur- 413 003