Indus Health Plus Logo
  • SRL Diagnostics, Anna Nagar, Chennai

    SRL Limited, AB-46, 1st Street 6th Main road Annanagar, Chennai-600 040.

    SRM Hospital, Chennai

    SRM Hospital, No.1 Jawaharlal Nehru Salai, Vadapalani
    Chennai - 600 026